კურსის მიზანია: სტუდენტს გააცნოს ცნება, ცნების განსაზღვრება, ცნების მოცულობა, მისი არსებითი ნიშნები, ცნებათა შორის მიმართებები, თანხმობადი და არათანხმობადი ცნებები, არისტოტელეს ფორმულა. • მომავალი დაწყებითი კლასების მასწავლებელს მისცეს შესაბამისი მათემატიკური განათლება იმ ცნებათა შესახებ, როგორიცაა, სიმრავლეები და ოპერაციები მათზე. • სტუდენტს შეასწავლოს სიმრავლის ელემენტებს შორის მიმართებები, მათი თვისებები. პრაქტიკული მაგალითები მიმართებებზე. • დაეუფლოს სტუდენტი სიმრავლურ ენას, რომლის საშუალებითაც შეძლოს დებულებათა დასაბუთება, გაიაზროს მათემატიკის პრინციპული ერთიანობა-ალგებრა და გეომეტრია ორივე ერთი მეცნიერების-მათემატიკის დარგებია. • დაეუფლოს სტუდენტები მათემატიკური ლოგიკის იმ ცნებებს, როგორიცაა, გამონათქვამი, პრედიკატი, ძირითადი ლოგიკური ოპერაციები. • სტუდენტს გააცნოს თეორემის ცნება და თეორემის სხვადასხვა ტიპები. • განუვითაროს სტუდენტებს შემოქმედებითი, ლოგიკური აზროვნების უნარი, არსებითის დანახვის, განზოგადების, ლოგიკური დასკვნების გამოტანის, მსჯელობის თანმიმდევრულად ჩატარების, ნათლად და ზუსტად , დალაგებულად აზროვნების უნარი. • სიმრავლეთა თეორიისა და მათემატიკური ლოგიკის ელემენტების საფუძვლიანი შესწავლით სტუდენტმა აიმაღლოს ინტელექტუალური, პროფესიული, მათემატიკური კულტურის დონე.