პროგრამის მიზანია მომზადდეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციის მქონე I-VI კლასების პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომელთაც შესწევთ უნარი, მიღებული ცოდნა ეფექტურად გამოიყენონ პრაქტიკაში.