დისციპლისნის სწავლების მთა­ვარ მი­ზანს წარ­მო­ად­გნეს, სტუდენტებისათვის, დრი­ოსა და რესურსების უკ­მა­რი­სობის პი­რობებში, არსებული ალტერნატიული ვარიანტებიდან საუკეთესოს შერჩევისა და ოპ­ტი­მა­ლუ­რი გა­დაწყვე­ტი­ლების მი­ღების, მიღწეული შედეგების შეფასების და სამომავლო პრიორიტეტების გამოკვეთის უნარ­-ჩვე­ვების ჩამოყალიბების ხელ­შეწყობა. წარმოდგენილი პროგრამა მიზნად ისახავს განიხილოს საკითხები, რომლებიც შეეხება თანამედროვე ფინანსური მეცნიერების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მიმართულების - ინვესტიციების მართვის თეორიასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტებს.