კურსის მიზანი: სტუდენტს შეასწავლოს: კომპიუტერის როლი და მნიშვნელობა სპეციალისტად ჩამოყალიბების პროცესში; გააცნოს მომავალ მასწავლებელს ინფორმაციულ-საკომუნიუკაციო ტექნოლოგიების ძირითადი თეორიული დებულებები და მათი რეალიზაციის საფუძვლები; შეასწავლოს პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით ინფორმაციის შეგროვების, შენახვის, გადაცემისა და დამუშავების მეთოდების გამოყენების ძირითადი ეტაპები; გააცნოს საოფისე პროგრამების პაკეტში შემავალი პროგრამები;დაწყებითი სკოლის მომავალ პედაგოგს შეასწავლოს ინფორმაციულ-საკომუნიუკაცოი ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება სწავლების პროცესში