საჯარო ფინანსები

წამოდგენილი კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტს:

  • მისცეს ცოდნა ფიანსური სისტემის უმნიშვნელოვანესი რგოლის - სახელმწიფო ფინანსების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ თანამედროვე უმნიშვნელოვანეს პრობლემურ საკითხებზე;
  • გაუღრმაოს ცოდნა სახელმწიფოს საბიუჯეტო სისტემის აგებისა და გამართულად ფუნქციონირების პირობებზე, ბიუჯეტთაშორის ურთიერთბებსა და სატრანსფერო პოლიტიკაზე;
  • შეუქმნას სახელმწიფო და ადგილობრივი (ტერიტორიული ერთეულების) ფინანსური სისტემების სტრუქტურის სიღრმისეული ანალიზის განხორციელების პირობა და განუვითაროს მათი კრიტიკული შეფასების უნარი;
  • ჩამოუყალიბოს/განუვითაროს შესაბამისი უნარ-ჩვევები, დაკავშირებული:

o  ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებასთან როგორც საერთო-სახელმწიფო, ისე ადგილობრივ დონეებზე და ბიუჯეტის შესრულების ანალიზთან;

o  ბიუჯეტგარეშე ფონდების შექმნასა და გამოყენებასთან;

o  სახელმწიფო რეზერვების ფორმირების მიზნობრიობის განსაზღვრასა და მათ გამოყენებასთან;

§  შეუქმნას წარმოდგენა სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის ფინანსური უზრუნველყოფის პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე;